English

Qui trình xây dựng và quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp

1. Đăng nhập

  • Mở chức năng doanh nghiệp, từ trang chủ của trang web chọn Doanh nghiệp

    1

  • Để sử dụng được các chức năng của trang dịch vụ - sản phẩm, người dùng cần đăng ký tài khoản trên Vietbando. Nếu chưa có tài khoản, người dùng có thể đăng ký tại địa chỉ http://www.vietbando.com/Accounts/Signup.aspx?ReturnUrl=%2fMaps%2fvbdMap.aspx

    1

  • Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chính của trang Website như sau

    1

2. Chức năng quản lý Vị trí của điểm dịch vụ cho doanh nghiệp

a. Thêm mới vị trí cho điểm dịch vụ - sản phẩm

b. Chỉnh sửa vị trí cho điểm dịch vụ - sản phẩm

c. Sao chép vị trí cho điểm dịch vụ - sản phẩm

d. Di chuyển vị trí cho điểm dịch vụ - sản phẩm

e. Tìm kiếm vị trí cho điểm dịch vụ - sản phẩm

f. Xóa vị trí cho điểm dịch vụ - sản phẩm

3. Chức năng quản lý Sản phẩm cho vị trí điểm dịch vụ của doanh nghiệp

a. Thêm mới dịch vụ - sản phẩm

b. Chỉnh sửa dịch vụ - sản phẩm

c. Sao chép dịch vụ - sản phẩm

d. Di chuyển dịch vụ - sản phẩm

e. Tìm kiếm dịch vụ - sản phẩm

f. Xóa dịch vụ - sản phẩm