English

Dịch vụ web

Với tốc độ phát triển không ngừng của Internet và bằng trình duyệt Web, Vietbando cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nguồn thông tin bản đồ số hỗ trợ người dùng sử dụng các chức năng như:

Vietbando là trang web cho phép người dùng tận dụng được những lợi thế của Internet về sự tiện ích, dễ dàng truy cập ở mọi thời điểm và thông tin luôn mới trong việc tra cứu nhanh các thông tin cần thiết.